top of page

Algemene Voorwaarden

Wij adviseren je deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig te lezen zodat je op de hoogte bent van je rechten en verplichtingen onder de Overeenkomst tussen jou en ons. Jij wordt in deze Algemene Voorwaarden aangeduid als de Klant. We kiezen gemakshalve voor de mannelijke vorm, maar bedoelen daar waar “hij” staat uiteraard ook “zij”.

Artikel 1

Definities
In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende met hoofdletters aangeduide begrippen steeds de hierna volgende betekenis

 • Algemene Voorwaarden

 • deze algemene voorwaarden van ELLEKE

 • Dienst

 • een dienst die op de Website aangeboden wordt door ELLEKE;

 • Inloggegevens

 • de combinatie van de gebruikersnaam en het wachtwoord van de Klant voor het plaatsen van een bestelling op de Website;

 • Klant

 • de natuurlijke en/of rechtspersoon die op de Website een bestelling plaatst;

 • ELLEKE

 • de eenmanszaak ELLEKE, gevestigd en kantoorhoudende te (5911 JR)  Venlo aan Klaasstraat 46;

 • Overeenkomst

 • de overeenkomst tussen Klant en ELLEKE die via de Website wordt gesloten op grond waarvan de Klant het Product en/of de Dienst bij ELLEKE koopt;

 • Product

 • een product dat op de Website aangeboden wordt door ELLEKE

 • Privacy Statement

 • de privacyverklaring van ELLEKE, die te vinden is op de Website;

 • Website

 • de website van ELLEKE, waarop het Product en/of de Dienst wordt aangeboden;

Artikel 2

Toepasselijkheid
 

 1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ELLEKE op de Website, het gebruik van de Website en op elke via de Website tot stand gekomen Overeenkomst.

 2. ELLEKE kan deze Algemene Voorwaarden altijd wijzigen en/of aanvullen. Wijzigingen gelden niet voor reeds gesloten Overeenkomsten. De meest actuele Algemene Voorwaarden zijn op de Website te vinden. Indien Klant niet instemt met de gewijzigde en/of aangevulde Algemene Voorwaarden kan Klant het Product en/of de Dienst niet meer bestellen.

 3. Eventuele algemene voorwaarden of andere voorwaarden van Klant zijn niet van toepassing op de Overeenkomst. ELLEKE wijst deze uitdrukkelijk van de hand.

Artikel 3

Aanbod en totstandkoming overeenkomst
 

 1. De Overeenkomst komt tot stand door het doorlopen van het bestelproces met als onderdeel de acceptatie van de Algemene Voorwaarden.

 2. Een aanbod op de Website is altijd vrijblijvend en kan door ELLEKE nog onverwijld na een bestelling worden herroepen.

 3. ELLEKE is niet gebonden aan kennelijke fouten en verschrijvingen in het aanbod op de Website.

Artikel 4

Gebruik en beschikbaarheid van de website
 

 1. ELLEKE garandeert niet dat informatie op de Website altijd correct, actueel of volledig is.

 2. Tijdens het bestelproces kan de Klant Inloggegevens opgeven. Wanneer de Klant Inloggegevens opgeeft, staat hij er tegenover ELLEKE voor in en is hij er zelf verantwoordelijk voor dat i) de informatie die hij bij het aanmaken van zijn Inloggegevens verstrekt correct, volledig en actueel is.

 3. De Klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor al het gebruik dat met zijn Inloggegevens wordt gemaakt.

 4. Zodra de Klant weet of reden heeft te vermoeden dat Inloggegevens in handen zijn gekomen van onbevoegden, moet de Klant ELLEKE daarvan op de hoogte stellen, onverminderd zijn eigen verplichting om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals het veranderen van de Inloggegevens.

 5. ELLEKE behoudt zich het recht voor de inlogprocedure en/of de Inloggegevens van de Klant te veranderen indien zij dit noodzakelijk acht in het belang van het functioneren van de Website.

Artikel 5

Prijs en betaling
 

 1. De vermelde prijs van het Product en/of de Dienst is geldig op het moment dat deze op de Website wordt weergegeven.

 2. BTW is inbegrepen in de vermelde totaalprijs. Op de Website zal melding worden gemaakt van eventuele bijkomende kosten, zoals verzend- en betalingskosten.

 3. De Website vermeldt de betalingsmogelijkheden. Wanneer de Klant voor een wijze van betaling na levering kiest, is de betalingstermijn afhankelijk van de gekozen betalingswijze, zoals aangegeven op de Website. De betalingstermijn geldt als fatale termijn.

 4. Als de Klant niet tijdig betaalt of ELLEKE niet in staat is het verschuldigde bedrag middels het door Klant gekozen betaalmiddel voor het einde van de betaaltermijn te incasseren, is Klant in verzuim, ongeacht of ELLEKE een nadere aanmaning stuurt.

 5. Indien Klant in verzuim is ten aanzien van zijn betalingsverplichting, kan Leverancier de vordering uit handen geven. In dat geval komen door ELLEKE gemaakte kosten voor rekening van Klant, in overeenstemming met de staffel buitengerechtelijke incassokosten (BIK)

Artikel 6

Levering
 

 1. Op de Website en/of in het bestelproces opgegeven levertermijnen zijn indicatief en gelden niet als een fatale termijn.

Artikel 7

Privacy
 

 1. Bij het bezoeken van de Website en bij het plaatsen van een bestelling en bij het opgeven van Inloggegevens worden (persoons)gegevens aan ELLEKE verstrekt. Deze (persoons)gegevens zullen conform de Privacy Statement van ELLEKE en de toepasselijke wet- en regelgeving worden verwerkt.

Artikel 8

Bedenktijd en klachten
 

 1. Klant heeft het recht om gedurende 14 dagen na ontvangst van het Product en/of na aanvang van de levering van de Dienst de Overeenkomst te ontbinden, zonder opgaaf van reden, tenzij één van de uitzonderingen in artikel 6:230p BW van toepassing is. Indien van toepassing, kan de Klant van dit recht gebruik maken door het modelformulier voor ontbinding zoals door ELLEKE verstrekt en het geleverde Product terug te sturen naar ELLEKE. De kosten van retourzending komen voor rekening van de Klant.

 2. In geval van ontbinding van de Overeenkomst is de Klant verplicht het geleverde Product dat de Klant niet wil zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen terug te sturen.

 3. Ingeval van ontbinding zal ELLEKE het door de Klant op grond van de Overeenkomst reeds betaalde binnen 14 dagen na ontvangst van de verklaring tot ontbinding terugbetalen. ELLEKE is gerechtigd de waardevermindering van het Product in mindering te brengen op de terug te betalen bedragen, voor zover die waardevermindering het gevolg is van gebruik door de Klant dat verder gaat dan noodzakelijk is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen.

 4. Als de Klant voor een andere wijze van verzending dan de standaard verzendwijze heeft gekozen, worden slechts de kosten voor de standaardverzending door ELLEKE terugbetaald.

 5. Klachten over het Product en/of de Dienst kunt u sturen naar info@ellekerutten.nl. ELLEKE zal binnen redelijke termijn inhoudelijk reageren op de klacht.

Artikel 9

Conformiteit
 

 1. Indien een Product niet voldoet aan de Overeenkomst, zal ELLEKE kosteloos en binnen een redelijke termijn naar keuze van ELLEKE het Product herstellen of, bij het ontbreken van een Product of onderdelen daarvan, alsnog leveren. Als herstel niet mogelijk is of niet van ELLEKE gevergd kan worden, zal ELLEKE het Product vervangen.

 2. Indien ELLEKE niet binnen een redelijke termijn het Product heeft hersteld is Klant bevoegd zich voor herstel tot een andere partij te wenden. ELLEKE zal de redelijke kosten die deze derde partij ten aanzien van het herstel heeft gemaakt, vergoeden.

 3. Een beroep op het niet voldoen van het Product aan de Overeenkomst is niet mogelijk wanneer de Klant bij het sluiten van de Overeenkomst reeds bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met het gebrek, of wanneer de aard van het gekochte Product of de aard van het gebrek zich hiertegen verzet.

Artikel 10

Aansprakelijkheid
 

 1. ELLEKE is niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, zoals winstderving, omzetderving, verlies van verwachte besparingen en overige soortgelijke financiële verliezen, evenals verlies van goodwill of goede naam of reputatie.

 2. Voor zover ELLEKE aansprakelijk is, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de prijs van het Product en/of de Dienst.

Artikel 11

Diversen
 

 1. Klant mag rechten en verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien niet overdragen aan derden.

 2. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Scandinavian design - dutch design - interieurstyling

bottom of page